Πρώτη χορήγηση TRASTUZUMAB DERUXTECAN (ENHERTU®) σε Έλληνες ασθενείς με γαστρεντερικό καρκίνο: Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

Μπαξεβάνος Π., Φλώρος Θ., 6ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας

Εισαγωγή

To Enhertu® είναι ένα συζευγμένο φάρμακο τηςτραστουζουμάμπης (μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του υποδοχέα HER2) με 8 μόρια δερουξτεκάνης (αναστολέας τοποίσο με ράσ η ς I). Έχει λάβει ένδειξη από ΕΜΑ για τη θεραπεία ασθενών με ανεγχείρητο ΗΕ82-θετικό καρκίνο μαστού, και πρόοδο νόσου σε 2 τουλάχιστον στοχευτικές αντι-ΗΕΚ2 γραμμές αγωγής. Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά είναι τα δεδομένα στις μελέτες φάσης 2, DESTINY-GastricOl και DESTINY-CRCO1, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του Enhertu® σε ασθενείς με HER2-9enK0 γαστρικό και κολοορθικό καρκίνο αντίστοιχα.

Σκοπός

Η παρουσίαση 2 περιστατικών χορήγησης Enhertu® σε ασθενείς με ΗΕΡ2-θετικό γαστρικό και κολοορθικό καρκίνο, που αντιμετωπίζονται στο ΝΝΑ. Δεν υφίσταται σύμφωνα με τη γνώση μας αντίστοιχη εμπειρία στην ελληνική επικράτεια καθότι δεν υπάρχει τρέχουσα άδεια χορήγησης από ΕΜΑ για τα ανωτέρω νεοπλάσματα.

Δείτε την περίληψη

Leave a reply